Zapoznaj się

Regulamin

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Studio Pilates „Ciało i zdrowie” z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Łąki Zamkowe 12 c/2. Korzystanie z usług Studio możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do stosowania  jego postanowień.

I. Postanowienia ogólne

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach
 2. Klient zamierzający korzystać z usług Studio oraz  uczestniczyć w zajęciach grupowych obowiązkowo składa pisemne oświadczenie, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do obsługi Klienta Studio Pilates „Ciało i zdrowie”.
 3. Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń bez nadzoru instruktora.
 4. Klienci mogą brać udział w zajęciach tylko w stroju sportowym oraz na boso lub w skarpetkach antypoślizgowych. W przypadku konieczności wykorzystania obuwia. Musi to być obuwie sportowe zmienne. Z czystą podeszwą.
 5. Za korzystanie z prawidłowego obuwia odpowiada prowadzący zajęcia oraz sam uczestnik. Naruszenia w tym względzie mogą skutkować usunięciem z zajęć lub obciążeniem osoby niedostosowującej się do wytycznych kosztami prac porządkowych.
 6. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osób korzystających z usług Studia.
 7. W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży lub problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed sesją.
 8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu, po spożyciu środków odurzających lub silnych leków.
 9. W Studio obowiązuje rezerwacja na zajęcia poprzez kontakt osobisty,
  e-mailowy: studio@cialoizdrowie.pl oraz telefoniczny : 603250606.
 10. Na zajęcia do Studia klient zobowiązany jest przyjść punktualnie.
 11. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości w studio.

II. Płatności

 1. Płatności za sesje personalne oraz za sesje grupowe, w tym wejścia jednorazowe można dokonywać gotówką osobiście w studio lub poprzez przelew bankowy.
 2. Sesje grupowe oraz zajęcia personalne, a także wejścia jednorazowe opłacane są z góry przed zajęciami
 3. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi i wymianie.
 4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety. W ciągu 6 tygodni należy wykorzystać karnet na 12 wejść, ciągu 5 tygodni dni należy wykorzystać karnet na 8 wejść, natomiast w ciągu 1 miesiąca należy wykorzystać karnet na 4 wejścia. Za niewykorzystane sesje Studio nie zwraca pieniędzy.
 5. Grafik zajęć oraz cennik wszystkich usług dostępny jest na stronie www.cialoizdrowie.pl
 6. Klient zobowiązany jest powiadomić prowadzącego zajęcia o chęci otrzymania faktury przed zakupieniem karnetu.
 7. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

III. Przepisy dotyczące sesji grupowych

 1. Osoby, które posiadają aktualny karnet mają pierwszeństwo do udziału w zajęciach.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwoływania sesji w sytuacjach wyjątkowych. W takich sytuacjach Klient nie traci zajęć z karnetu.
 3. Klient zobowiązany jest do poinformowania o nieobecności na zajęciach do 12 godzin przed rozpoczęciem sesji treningowej.
 4. Terminy sesji personalnych ustalane są bezpośrednio z klientem
 5. Z powodu nieobecności na zajęciach klient może odbyć opuszczoną sesję wyłącznie w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Klient na obowiązek zapoznać się z regulaminem Studia oraz wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi Klient zgłasza u prowadzącego zajęcia w Studio.
 4. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w nagłych przypadkach choroby bądź uczestnictwa w szkoleniu osoby prowadzącej. W takich wypadkach zostanie wydłużony termin ważności karnetu. Uczestnik, który nie wyraża na to zgody może otrzymać zwrot za odwołane zajęcia
 5. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług Studia odbywa się zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI.